Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen


De organisatie: Reshape


Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Reshape , waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Reshape


Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met Reshape  voor beoefening van sport-/bewegingsactiviteiten en afname van voedingsbegeleiding.


Activiteit(en): Personal Training, bootcamp, groepslessen, cursussen, bedrijfsfitness en voedingsadvies


Artikel 2. Toepasselijkheid


Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Reshape . Training voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van Reshape  zijn deze voorwaarden van toepassing.
Ieder gebruik van de diensten van Reshape geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. 


Artikel 3. Intakeprocedure


Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Reshape  te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zullen de activiteiten starten. Veranderingen betreffende uw persoonsgegeven dient u per omgaande aan Reshape  door te geven.


Artikel 4. Tijdstip en plaats

Bij de bevestiging van de inschrijving zal Reshape , in samenspraak met deelnemer, een afspraak inplannen. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is Reshape  bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor Reshape  als ook de deelnemer. 


Artikel 5. Verantwoordelijkheid


Op Reshape rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud van de activiteit wordt door Reshape  samengesteld. Reshape voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Reshape  is uitsluitend verantwoordelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Dit omvat de inspanningsverplichting van Reshape . Dit betekent dat Reshape  niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening en dus niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor niet behaalde resultaten.


Artikel 6. Aansprakelijkheid


Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Reshape  is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Reshape  niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Reshape  georganiseerde activiteiten. Reshape  is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Reshape  wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die Reshape  aanbiedt.
De deelnemer is jegens Reshape  aansprakelijk wanneer Reshape  op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient Reshape  te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.


Artikel 7. Ontbinding


Reshape  is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van de contributie. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk bij ernstige langdurige ziekte of zware blessure met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 20 kilometer van Ede.


Artikel 8. Betalingsvoorwaarden


Bij de bevestiging van de inschrijving zal Reshape  meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Reshape  gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Reshape  te voldoen. Indien Reshape  over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Op de diensten van Reshape  is het BTW 21%-tarief van toepassing. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Reshape  gerechtigd de prijzen te verhogen.


Artikel 9. Ziekmelding


Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Reshape . Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.


Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemeen erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Reshape  is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Bij ziekte van onze Personal Trainers of bij onvoldoende belangstelling van een groepsles behoudt Reshape  het recht de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door.


Artikel 11. Gezondheid


De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Reshape  aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid


Reshape  dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Reshape  is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben wij gegevens van u nodig. Reshape  is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Reshape  gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Voortgangfoto’s kunnen worden gebruikt voor social media. Personen worden altijd onherkenbaar in beeld gebracht. U gaat akkoord met het plaatsen van de voortgang foto’s waar u onherkenbaar in beeld wordt gebracht. Mocht u toch bezwaar hebben kunt u dit aangeven tijdens het intake gesprek. Reshape  houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.


Artikel 13. Geldigheid
De Personal trainingen van een standaard traject (24 trainingen) zijn 6 maanden na inschrijving geldig.

Artikel 14. Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Reshape . Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Reshape  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen met Reshape  die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
Links naar andere websites: Deze website kan links naar andere websites bevatten. Reshape  is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites.


Artikel 15. Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Reshape  voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Reshape . Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Reshape .
Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Reshape  zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Reshape  ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Reshape  zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.


Artikel 16. Geschillen

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Reshape . Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Reshape  is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing